Vervoerovereenkomst – Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepassingsgebied

 

1.1.   Vervoerder: de natuurlijke of de rechtspersoon die zich ertoe verbindt om tegen betaling een dienst van personenvervoer uit te voeren voor een opdrachtgever.

1.2.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die een dienst van personenvervoer aan een vervoerder toevertrouwt. Dit kan gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, in naam en voor rekening van een derde. Deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en de overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.

1.3.      Vervoerovereenkomst: de overeenkomst krachtens dewelke de vervoerder een dienst van personenvervoer tegen betaling uitvoert voor een opdrachtgever.

1.4.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Vervoerovereenkomst, zoals gedefinieerd onder 1.3.

1.5.  Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard als toepasselijk op de tussen partijen afgesloten Vervoerovereenkomst.

 

 

Artikel 2 - Aanvang van de vervoerovereenkomst

 

2.1. Bij de reservatie overhandigt de Vervoerder een bestelbon aan de Opdrachtgever.

2.2.  De Vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de Opdrachtgever de geschreven bevestiging van de bestelling door de Vervoerder ontvangt.

2.3.  Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3 - Overdraagbaarheid van de vervoerovereenkomst

 

3.1.   De Opdrachtgever kan vóór het vertrek, de Vervoerovereenkomst overdragen aan (een) derde(n), die moet(en) voldoen aan alle voorwaarden van de Vervoerovereenkomst. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de vervoerder op de hoogte te brengen.

De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de prijs en de kosten van de overdracht.

3.2.  In geval de Vervoerder in de onmogelijkheid verkeert om zelf de Vervoerovereenkomst uit te voeren als gevolg van overmacht of wegens externe oorzaak, is de Vervoerder gerechtigd de afgesloten vervoerovereenkomst te laten uitvoeren door een andere vervoerder. De Vervoerder blijft ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de Vervoerovereenkomst.

 

Artikel 4 - Prijs

 

4.1.  De voor de uitvoering van de Vervoerovereenkomst overeengekomen prijs is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout die in voorkomend geval steeds kan worden rechtgezet, hetzij van een prijsherziening die het gevolg is van een herziening van:

 • de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of;
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of;
 • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

De wijziging kan zowel in positieve als in de negatieve zin toegepast worden.

De in de Vervoerovereenkomst vastgestelde prijs kan onder bovenvermelde voorwaarden en omstandigheden enkel worden verhoogd voor zover toegepast en ter kennis gebracht van de Opdrachtgever uiterlijk 20 kalenderdagen  voorafgaandelijk aan de aanvang   van de reis en het vertrek. In geval van een prijsverlaging mag de vervoerde zijn administratieve uitgaven van de terugbetaling aan de opdrachtgever afhouden.

4.2.   Wanneer een verhoging meer dan 8 % van de in de Vervoerovereenkomst overeengekomen prijs bedraagt, kan de Opdrachtgever de Vervoerovereenkomst bij middel van aangetekend schrijven opzeggen zonder verdere opzegverplichting of vergoeding en met verplichting in hoofde van de Vervoerder tot terugbetaling van de voor de betreffende reis of vervoer reeds betaalde voorschotten, mits uitzondering van reeds gemaakte reiskosten, zoals transport- of verblijfskosten.

4.3.  De Opdrachtgever is ertoe gehouden de meerkost te voldoen in hoofde van de Vervoerder als gevolg van wijzigingen door de Opdrachtgever aan het overeengekomen vervoertraject als gevolg waarvan een bijkomend aantal kilometers dient te worden gereden of meer arbeidsuren dienen te worden gepresteerd. Het toepasselijk tarief voor de meerkost zal voorafgaandelijk aan de reis door de Vervoerder aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht en wordt bij de aanvang van het aangepaste vervoertraject geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

4.4.    Aanpassingen aan het overeengekomen vervoertraject met een bijkomend aantal kilometers of arbeidsuren tot gevolg tijdens de uitvoering van de Vervoerovereenkomst zijn niet mogelijk zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vervoerder.

 

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1.  De Vervoerder is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk de vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen.

In dat geval moet het vermelde bedrag betaald worden binnen de termijn voorzien in de bestelbon. Bij gebrek aan een dergelijke termijn wordt het voorschot uiterlijk 30 kalenderdagen voor de vertrekdatum betaald. Indien de Opdrachtgever verzuimt het voorschot tijdig te betalen, is de Vervoerder gerechtigd de Vervoerovereenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever gehouden aan de Vervoerder de door deze reeds gemaakte kosten en overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 15 % van de prijs bedragen, met een minimum van 50 EUR.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is het saldo betaalbaar op de vervaldatum van de factuur. Indien de bestelling van de dienst plaatsvindt op minder dan 8 kalenderdagen vóór de datum van het vertrek, is de volledige prijs onmiddellijk te betalen door de Opdrachtgever.

Wanneer de ontbinding of de opschorting van de Vervoerovereenkomst of het vervoer onder de Vervoerovereenkomst te wijten is aan de Opdrachtgever of in geval van opschorting of ontbinding van de vervoerovereenkomst als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van zijn contractuele verplichtingen, blijven de aan de Vervoerder betaalde voorschotten verschuldigd en worden deze niet aan de Opdrachtgever terugbetaald.

5.2.  Alle facturen zijn betaalbaar in de kantoren van de Vervoerder.

5.3.  Behoudens andersluidend en schriftelijk beding, zijn de facturen onmiddellijk betaalbaar.

5.4.  Onverminderd het recht tot buitengerechtelijke ontbinding van de Vervoerovereenkomst wegens niet- nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, of bij niet-nakoming door de Vervoerder van zijn verplichtingen, wordt het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 8% op jaarbasis, pro rata temporis, en een forfaitaire vergoeding van 12% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

De Opdrachtgever zal de Vervoerder bovendien vergoeden voor alle invorderingskosten, met inbegrip van het honorarium en de kosten van een advocaat en de kosten voor technisch advies, die de Vervoerder opgelopen heeft als gevolg van het niet-naleven door de Opdrachtgever van één van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden.

5.5.   Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk opeisbaar.

5.6.  Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt de Vervoerder zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. De Vervoerder houdt zich bovendien het recht voor om nieuwe en toekomstige opdrachten te weigeren in geval van betalingsachterstallen in hoofde van de Opdrachtgever en dit ongeacht en onverminderd de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.

 

 

Artikel 6 – Overmacht

 

6.1.  In geval van verhindering of onmogelijkheid tot uitvoering van de vervoerovereenkomst hetzij in hoofde van de Opdrachtgever, hetzij in hoofde van de Vervoerder, wegens overmacht, kan het voorhanden zijn van overmacht aanleiding geven hetzij tot de opschorting van de vervoerprestatie, hetzij tot annulering tot de Vervoerovereenkomst, zonder enige aansprakelijkheid of gehoudenheid tot vergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid of situatie die zich voordoet buiten de redelijke controle van partijen en die niet het gevolg is van enige fout of nalatigheid in hoofde van één van de partijen of het gevolg is van enige wanuitvoering in hoofde van partijen m.b.t. de contractuele verbintenissen voortvloeiend uit de afgesloten vervoerovereenkomst waaronder inbegrepen, doch niet exhaustief, natuurrampen, staking, lock out, lock down, oproer, terreurdaden, vandalisme, blikseminslag, brand, storm, overstroming, aardbeving, explosies of klimatologische omstandigheden als gevolg waarvan de wegen ontoegankelijk zijn en in het algemeen elke externe oorzaak of omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze verhindert of onmogelijk maakt.

6.2.  In het geval de Opdrachtgever overgaat tot annulering van de Vervoerovereenkomst in situaties van niet naar behoren van recht bewezen overmacht, m.n. situaties die de uitvoering van de overeenkomst naar alle redelijkheid verhinderen of onmogelijk maken, is deze laatste te allen tijde 20 % van de verschuldigde en overeengekomen prijs voor de geannuleerde vervoerprestatie verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulatie.

6.3.    Eenzelfde vergoeding is verschuldigd in het geval de Opdrachtgever overgaat tot annulering van vervoersprestaties die werden afgesproken in het kader van een Vervoerovereenkomst omwille van een tijdelijke situatie van overmacht.

 

 

Artikel 7 - Annulatie

 

7.1.  Indien de Opdrachtgever de vervoersovereenkomst opzegt is hij verplicht de door de Vervoerder geleden schade te vergoeden. Onverminderd de toepassing van artikel 6 en het voorhanden zijn van overmacht, en tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever bij annulering of opschorting, naast de vergoeding van de eventueel in zijn opdracht door de Vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de Vervoerder verschuldigd:

 • a. Indien de annulering of opschorting plaatsvindt ten minste 30 dagen voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt: 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van 50 EUR;
 • b. Indien de annulering of opschorting plaatsvindt op de 29e dag of tussen de 29e en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt: 30 % van de overeengekomen prijs;
 • c. indien de annulering of opschorting plaatsvindt op de 14e dag of tussen de 14e en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt: 50 % van de overeengekomen prijs;
 • d. Indien de opzegging plaatsvindt minder dan 2 werkdagen voor het vervoer plaatsvindt: 90 %; e. indien de opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

7.2.  Bij annulering/opschorting door de Vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling van de prijs of het reeds betaalde voorschot voor de geannuleerde/opgeschorte vervoerprestatie ontvangen. De Opdrachtgever heeft eveneens recht op een vergoeding bij de niet-uitvoering van de Vervoerovereenkomst voor in dit geval door de Opdrachtgever en in voorkomend geval geleden en bewezen schade, behalve wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder.

7.3.  Ingeval de Vervoerovereenkomst strekt tot vervoer middels inschrijving per plaats is de Vervoerder gerechtigd de Vervoerovereenkomst op te zeggen zonder enige schadevergoeding, wanneer het aantal aanmeldingen lager is dan het vereiste minimumaantal. Het aantal te behalen inschrijvingen wordt op voorhand duidelijk meegedeeld aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal onmiddellijk een terugbetaling van de prijs of het reeds betaalde voorschot voor de geannuleerde vervoerprestatie ontvangen.

 

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de Vervoerder

 

8.1.  De Vervoerder is ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de Vervoerovereenkomst.

8.2.      De Vervoerder is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de uitvoering van de Vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

8.3.  De Vervoerder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij het bewijs wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, … Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief) of dat de vervoerder al het mogelijke heeft gedaan om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen. De aansprakelijkheid voor de bagage (en/of van het reisgoed) is beperkt tot 1.200 euro/persoon.

8.4. Fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder reisgoed en dienen vooraf aangemeld te worden.

8.5.  De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, elektronica of andere waardevolle zaken.

8.6.  Beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) kunnen niet ten laste worden gelegd van de Vervoerder.

8.7.  De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage.

8.8.   De Vervoerder behoudt zich het recht bagage en reisgoed te weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres van de eigenaar). De Vervoerder behoudt zich het recht voor bagage en reisgoed te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.

8.9.   Meer dan één stuk bagage en/of bagage met een gewicht van meer dan 25 kg/persoon kan door (de vertegenwoordiger van) de Vervoerder geweigerd worden.

 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 

9.1. De passagier(s) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de passagier(s) om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de Vervoerovereenkomst, is de Vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing.

9.2.  De passagier(s) dien(t)en zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van de Vervoerder. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagiers nageleefd te worden. De passagier (s) is (zijn) gehouden in het bezit te zijn van een geldig reisdocument en is (zijn) gehouden) dit op eerste verzoek te tonen. De bagage dient deugdelijk te worden verpakt, onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus en duidelijk voorzien te worden van een aanduiding van naam, adres en bestemming.

Het is verboden:

 • a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in de bagage of bij zich te dragen;
 • b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus;

De passagier (s) is (zijn) gehouden zich te onthouden van:

 • a. roken aan boord van het voertuig;
 • b. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
 • c. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Vervoerder, alsmede verdovende middelen;
 • d. het aanraken van noodvoorzieningen;
 • e. het hinderen van personeel in de uitvoering van zijn taak;
 • f. het veroorzaken van hinder en overlast aan medereizigers, het in gevaar brengen van zichzelf, de overige passagiers, de bestuurders dan wel andere weggebruikers.

9.3. De passagier (s) is (zijn) voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer een geldig paspoorten een geldig visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor vertrek alsook steeds weer tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek na een tussenstop en tevens de aanwezige veiligheidsgordels te dragen.

9.4.    Indien het handelen of het nalaten door de passagier(s) tijdens de uitvoering van onderhavige Vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagiers en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de Vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met de Vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek. De Opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.

 

 

Artikel 10 - Klachten

 

10.1.  Klachten vóór de datum van vertrek moeten zo snel mogelijk (mondeling/schriftelijk) gemeld worden.

10.2.  Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van de) Vervoerder.

10.3.   Wanneer een klacht niet bevredigend opgelost kon worden of onmogelijk een klacht kon worden geformuleerd tijdens de uitvoering van de Vervoerovereenkomst, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de Vervoerovereenkomst bij de Vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.

10.4.   Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de Vervoerder in rechte toekomen.

 

 

Artikel 11 - Bevoegdheid en rechtspleging

 

11.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.