Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1) De bepalingen van onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en van elke overeenkomst voor bus en/of autocarvervoer afgesloten met bedrijf. De klant wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en alle clausules ervan te hebben aanvaard.

 

2) Tenzij anders vermeld op de offerte omvat de offerte de prijs voor het transport de vaste kosten m.b.t. het personenvervoer (chauffeur, voertuig en tol). Volgens de offerte zullen de variabele kosten (parking, verblijf van de chauffeur) gefactureerd worden aan de klant tegen de kostprijs of rechtstreeks ten laste genomen worden door de klant.

 

3) Wij behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen voor schade die door vrijwillig gedrag van de klant wordt veroorzaakt (vandalisme, vervuiling).

 

4) We behouden ons het recht voor om een voertuig met gelijke of grotere capaciteit in te zetten dan aangevraagd.

 

5) Onze facturen worden contant opgemaakt en zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, zonder korting en onmiddellijk bij ontvangst. Wij behouden ons niettemin het recht voor om vóór de uitvoering van het contract de betaling van het volledige dossier te vragen.

 

6) In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag zullen zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 6 %. Bovendien zullen zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een percentage van 6 % bij wijze van forfaitaire  vergoeding, onverminderd de werkelijk geleden schade, en zonder dat deze som minder dan € 40 mag bedragen.

 

7) Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, van de intresten of de boetes, behouden wij ons het recht voor alle nog uit te voeren orders per aangetekend schrijven op te zeggen zonder dat de cliënt daarvoor enige schadevergoeding zal kunnen vorderen.

 

8) In geval van annulering van een bestelde reis, gelden de volgende annulatiekosten:

Annuleringen dienen schriftelijk te worden medegedeeld.

Voor dagreizen of meerdaagse reizen gelden de volgende kosten :

  • Tussen de dag van bestelling en 22 dagen voor afreis 15 % van de totale prijs van de reis met een minimum van € 35 + eventuele kosten (verblijfskosten/vervoer voor chauffeurs en grenskosten)
  • Tussen 21 en 14 dagen voor afreis 30 % de totale prijs van de reis + eventuele kosten (verblijfskosten/vervoer voor chauffeurs en grenskosten)
  • Tussen 13 en 48 uur voor afreis 50 % van de totale prijs van de reis + eventuele kosten (verblijfskosten/vervoer voor chauffeurs en grenskosten)
  • Minder dan 48 uur voor afreis: 90 % van de totale prijs van de reis + eventuele kosten (verblijfskosten/vervoer voor chauffeurs en grenskosten)

 

9) De chauffeur kan, onder het gezag en volgens de instructies van zijn werkgever, vrij de reisroute bepalen die hij zal volgen naar de te bereiken bestemming. De chauffeur heeft, onder het gezag van zijn werkgever, het recht het traject onmiddellijk te onderbreken voor een duur naar zijn keuze, en eventueel via de kortste weg terug te keren naar de vertrekplaats indien zijn instructies aan boord niet gerespecteerd worden door de reizigers, of indien de houding of het gedrag van één of meerdere reizigers naar zijn oordeel een gevaar vormt voor de veiligheid van de autocar en de andere reizigers.

 

10) Klachten m.b.t. de uitvoering van de prestatie(s) dienen ons uitsluitend per aangetekende brief te worden toegestuurd en dit ten laatste binnen de 8 dagen na uitvoering van het contract. Klachten m.b.t. onze facturen zullen slechts ontvankelijk zijn indien zij per aangetekend schrijven geformuleerd worden ten laatste binnen de 15 dagen na verzending van de factuur.

 

11) Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de normale uitvoering van de vervoerovereenkomst verhinderen, zoals met name onvoorzienbare technische problemen, stakingen, slechte weersomstandigheden of pandemieën. In dit geval kan onze firma niet gehouden zijn tot de betaling van een schadevergoeding die hoger is dan de terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot. Indien, wegens onvoorziene omstandigheden, zoals een defect, staking, ziekte van een chauffeur enz., die zich voordoen tijdens de uitvoering van het contract, het voorziene traject slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden, zal de prijs van de reis verminderd worden in verhouding tot de niet-uitgevoerde prestaties. In geen geval zal onze firma gehouden zijn tot de betaling van eender welke schadevergoeding wegens de niet-uitvoering van het traject. Onze firma zal niettemin een gelijkwaardig transportmiddel ter beschikking stellen teneinde de reizigers terug naar hun vertrekplaats te brengen.

 

12) Onze firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of verlies van persoonlijke spullen of bagage van de reiziger.

 

13) Alle geschillen betreffende de afsluiting, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding van vervoersovereenkomsten of reisorganisatie-overeenkomsten gesloten met onze firma zijn onderworpen aan het Belgische recht, en zullen onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.