Privacybeleid bij Keolis

 

Omdat we bezorgd zijn om je persoonsgegevens en onze relatie met klanten, potentiële klanten en partners streven wij ernaar om je persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken. Lees aandachtig deze verklaring over je wettelijke rechten en plichten ter zake.

A. BEGRIPPEN

In onderstaand beleid met betrekking tot de verwerking van gegevens, hanteren wij de volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv.: naam, INSZ, e-mailadres, adres, GSM-nummer …).
 • Verwerking: handeling uitgevoerd op de persoonsgegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, wissen …)
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: natuurlijke of rechtspersoon die de middelen en doeleinden van de verwerking bepaalt.
 • Sub-verwerker: natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking.

B. ONZE GROEP

De groep Keolis in België wordt vertegenwoordigd door KEOLIS BELGIUM NV, een onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 892.620.526. De maatschappelijke zetel is gelegen Bejarlaan 5 te 1120 Brussel in België.

C. ONZE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De aangestelde verantwoordelijke voor de verwerking is Stijn Desair, Data Protection Officer.

E-mail: privacy@keolis.be

Onze onderneming moet als verantwoordelijke voor de verwerking de wettelijke vereisten inzake de verwerking van gegevens naleven voor de doeleinden die ze zelf bepaalt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, met name van haar klanten, haar potentiële klanten of haar partners.

D. DE GEBRUIKTE GEGEVENS

Onze onderneming verwerkt je gegevens voor verschillende doeleinden.

Om je te identificeren, je te contacteren en je een efficiënte dienst te verlenen, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoon

Wij gebruiken ook publieke gegevens en gegevens die we verkregen van derden. Dit kunnen publieke gegevens zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de beheerders van een onderneming of officiële lijsten van wethouders ... Je kan ook bepaalde gegevens zelf publiek hebben gemaakt (op sociale netwerken bijvoorbeeld). Onze onderneming kan mogelijk ook gegevens kopen bij andere ondernemingen. Deze ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het legitiem verzamelen van de informatie die ze aanleveren. Deze gegevens worden gebruikt voor direct marketing of om de juistheid te controleren van de informatie die we al in bezit hebben.

Wij verzamelen persoonlijke informatie via formulieren en via de interactie met jou op onze website. Zoals vermeld in punt 7 kunnen wij ook cookies gebruiken om de informatie over jou samen te voegen.

Je persoonlijke informatie wordt verzameld door middel van formulieren, zoals:

 • Inschrijvingsformulier op de website
 • Inschrijving op de nieuwsbrief
 • Bestelformulier
 • Opiniepeilingen
 • Wedstrijden

De aldus verzamelde inlichtingen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Opvolgen van de bestelling
 • Informatie / Promotieaanbiedingen
 • Statistieken
 • Contactgegevens
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie)

E. VEILIGHEID

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt bewaard in een veilige omgeving. De mensen die voor ons werken moeten de vertrouwelijkheid van uw informatie respecteren.

Wij verbinden ons tot een hoog niveau van vertrouwelijkheid door de meest recente technologische innovaties te gebruiken om de vertrouwelijkheid van je verrichtingen te verzekeren. Maar aangezien geen enkel mechanisme een maximale veiligheid biedt, bestaat er altijd een risico als mensen het internet gebruik om persoonlijke informatie te versturen.

F. NIEUWSBRIEF

Wij gebruiken je gegevens om je nieuwsbrieven te sturen en onze klantenrelatie te optimaliseren. Wij zijn de enige gebruikers van je gegevens en wij verbinden ons ertoe deze niet te delen, te verkopen of uit te lenen. Ze kunnen ter beschikking worden gesteld op bevel van een rechtbank.

De gebruikers die onze nieuwsbrief en onze promotiemails niet langer willen ontvangen kunnen klikken op een link “uitschrijven” onderaan elke verstuurde e-mail. 

G. COOKIES

Wij verzamelen bepaalde informatie door middel van logbestanden (log file) en cookies. Het gaat in dat geval hoofdzakelijk om de volgende informatie:

 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Bezochte pagina’s en verzoeken
 • Uur en datum van de verbinding

Dergelijke bestanden laten ons toe om:

 • De dienstverlening en het persoonlijke onthaal te verbeteren
 • Een gepersonaliseerd verbruikersprofiel aan te maken
 • De bestelling op te volgen
 • Statistieken te maken

Cookies worden ook gebruikt door diensten die toelaten om de content van de website www.keolis.be te verrijken, zoals video’s op Youtube, Vimeo en publicaties op Facebook, Twitter enz.

H. LEGITIEM BELANG

Onze onderneming moet kunnen functioneren als onderneming. De Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft het in dat geval over een “legitiem belang”.

Als groep met commerciële activiteiten vormt een bepaald aantal legitieme belangen de basis voor de verwerkingen die wij verzekeren. Wij willen waken over de kwaliteit van onze diensten met respect voor het evenwicht tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven en de legitieme belangen van elke onderneming.

Mocht je toch bezwaar hebben tegen bepaalde verwerkingen dan kan je ons altijd contacteren. Je kan ook de rechten uitoefenen die de verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens je biedt.

I. ONZE SUB-VERWERKERS EN ONZE LEVERANCIERS

Voor de uitvoering van een bepaald aantal verrichtingen doen wij een beroep op:

 • ofwel leveranciers
 • ofwel sub-verwerkers.

Wij waken over de samenwerking met betrouwbare partners en leveranciers en bieden een voldoende niveau van veiligheid voor onze gegevens en de gegevens van onze klanten.

J. RECHTEN VAN DE KLANTEN EN UITOEFENING DAARVAN

Het Europees reglement geeft de klanten en potentiële klanten de volgende rechten:

Recht op het raadplegen van gegevens

Je kan de gegevens die wij over je verwerken, raadplegen. Als je dit recht op toegang uitoefent, proberen wij je een zo volledig mogelijk overzicht te geven van je gegevens. Toch kunnen bepaalde gegevens mogelijk verwijderd zijn uit onze bestanden. Zo ook kunnen bepaalde gegevens die zijn opgeslagen met het oog op back-ups met de tijd niet langer gebruikt worden om deze gegevens terug weer te geven.

Recht op de correctie van gegevens

Je kan aan de hiervoor vermelde verantwoordelijke voor de verwerking vragen om je gegevens te corrigeren of deze aan te vullen.

Recht op verzet tegen een specifiek gebruik

Als je de manier betwist waarop wij je gegevens verwerken in functie van de legitieme belangen, kan je je altijd verzetten tegen een specifiek gebruik. Toch bestaan er gevallen waarin wij krachtens een wettekst verplicht zijn om gegevens te verwerken.

Recht op het verwijderen van gegevens

Als je vermoedt dat bepaalde gegevens op een ongepaste manier worden verwerkt, kan je vragen om deze gegevens te verwijderen. Toch bestaan er gevallen waarin wij dit wettelijk gezien niet mogen doen.

Recht van verzet tegen automatische verwerking

Je kan je verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Contacteer ons om te weten hoe wij op de best mogelijk manier kunnen reageren op je vraag. Bepaalde verwerkingen worden immers geautomatiseerd voor een betere dienstverlening.

Voor de uitoefening van deze verschillende rechten moet je een precieze vraag formuleren en je identiteit bewijzen. Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je gegevens? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van onze onderneming, zoals vermeld in punt 3.

K. WETGEVING

Wij verbinden ons tot naleving van de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.